آموزشگاه سنجش پارسیان

تقویم آموزشی سال 1394

دوره HSE

برنامه آموزشی تابستان

بازرسی جوش

بازرسی جوش

به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری
بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام می شود

دوره های نرم افزاری

آخرین اخبار
hse-img01

دوره آموزشی HSE-MS

۱۶ مرداد ۱۳۹۴
HYSYS-Winter

دوره آموزشی HYSYS

۷ مرداد ۱۳۹۴
piping1111

دوره آموزشی Piping

۶ مرداد ۱۳۹۴
autocad

دوره آموزشی AutoCAD

۴ مرداد ۱۳۹۴