آموزشگاه سنجش پارسیان

تقویم آموزشی سال 1394

دوره HSE

برنامه آموزشی تابستان

بازرسی جوش

بازرسی جوش

به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری
بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام می شود

دوره های نرم افزاری

آخرین اخبار